PRZYPOMINAMY

że do 10.06.2014r. należy uiścić opłatę
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
odebranych z nieruchomości zamieszkałych
w maju br.

 


Mieszkańcu Świdwina!

Nie będziesz już musiał podpisywać umowy na wywóz odpadów. Gmina zrobi to za Ciebie!

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Polega on na przejęcie odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Do 30 czerwca 2013 r. możesz zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do gminy. Należy jednak przekazać do Urzędu Miasta informację oraz kopię umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne we wskazanym przez urząd terminie.

Jak będzie działał system gminny?

- gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia
- stawka opłaty będzie zależała od liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego - gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje cię o sposobie liczenia opłaty
- opłata za posegregowane odpady będzie niższa, zatem opłaca się segregować odpady
- przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane przez mieszkańców
- gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego
- powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady - gmina poinformuje cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.

Informacje o nowym systemie gospodarki odpadami znajdziemy również na stronie http://naszesmieci.mos.gov.pl/