1. Ustawa z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. - o odpadach