• Uchwała Nr XXIX/234/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Uchwała Nr XXIX/233/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin
 • Uchwała NR XIX/157/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • Uchwała NR XIX/156/16 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, an których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Uchwała NR XIX/155/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej składanej przez właściciela nieruchomości

 • Uchwała NR XIX/154/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodrowanie odpadami komunlanymi na terenie nieruchomości zamieszkałej i wysokości tej opłaty

 • Uchwała NR XIX/153/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

 • Uchwała NR VII/48/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Uchwała NR VII/47/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości tej opłaty

 • Uchwała NR VII/46/15 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 •  Uchwała NR XXXVII/302/14 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała NR XXXI/264/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • Uchwała NR XXXI/263/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • Uchwała NR XXVI/217/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • Uchwała NR XXVI/216/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 •  Uchwała NR XXVI/215/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin

 •  Uchwała NR XXIV/192/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Uchwała NR XXIV/191/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Uchwała NR XXIV/190/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow

 • Uchwała NR XXIV/189/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 •  Uchwała NR XXIV/188/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 •  Uchwała NR XXIV/187/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty