Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone przepisami ustawy z dnia
13 września 1996r.   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) informujemy, że w kolejnych latach uzyskaliśmy następujące poziomy:

  O S I Ą G N I Ę T E   P O Z I O M Y
rok recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCHY ograniczenia masy odpadów komunalnych ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
2016 22,64 % 95,58 % 0 %
2015 35,60 % 63,00 % 0 %
2014 38,2 %
37,5 % 0,3 %
2013  14,70 %
100,00 %
19,69 %
2012  11,60 %
7,44 %
81,26 %