Informuję, że dnia 28 maja 2015 r. Rada Miasta Świdwin podjęła uchwałę Nr VII/46/15 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz Uchwałę nr VII/48/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z w/w uchwałami od 1 października 2015 roku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zostaną objęte systemem odbierania odpadów komunalnych na zasadach przewidzianych dla nieruchomości zamieszkałych, tj. gmina będzie miała obowiązek zapewnienia odbioru tych odpadów w zamian za uiszczaną co miesiąc opłatę.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013r. poz. 1399), do dnia 31 lipca 2015 roku, zobowiązany jest złożyć w tut. Urzędzie Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.odpady.swidwin.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.swidwin.pl w zakładce Gospodarka Odpadami oraz w pokoju nr 30 tut. Urzędu.

Dnia 28 maja 2015 r. Rada Miasta Świdwin podjęła Uchwałę Nr VII/47/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości tej opłaty.

Zgodnie z tą uchwałą od 1 lipca (płatność za lipiec do 10-go sierpnia) osoby, które zadeklarowały segregację odpadów komunalnych będą płaciły o „złotówkę” mniej, bo 11 zł za osobę. Bardziej dotkliwa zmiana czeka osoby, które nie zadeklarowały chęci segregacji odpadów. W tym przypadku stawka wynosić będzie 22 zł za osobę.

Zmiana stawki nie wymaga ponownego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje z tabelami płatności, uwzględniającymi nową stawkę będą wysyłane w lipcu.

Regulamin PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że termin uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów za miesiąc grudzień mija 31 grudnia 2014r., a nie jak w ubiegłym roku, 10 stycznia.